Nhạc: Trương Lang

Hòa Âm: Quốc Toản

http://www.quoctoan.com
http://www.dalanband.com* Giòng Nhạc Cuối Đời
- Kim Tước


* Ten thousand miles away
Vạn dặm xa em
A dix milles miles loin de toi

- Kim Tước


* Ta Ngồi Đây Gánh Thế Gian Này
- Kim Tước


* Mưa Rớt Giọt Buồn Tênh
- Kim Tước


* Cali Khong Mua
- Vũ Anh

______________________

Trang Nhà