Nhạc: Trương Lang

* Nước Rơi Từ Mắt
- Kim Tước


* Từ Mai Em Đừng Về
- Kim Tước


* CD - Giòng Nhạc Cuối Đời
- Kim Tước và Vũ Anh


* Hoàng sa Trường sa
- Vũ Anh

______________________

Trang Nhà